English version
Film om Sveaskolan Instagram                    Kontakt
                   
                   
  Skolan Inför Nästa Läsår Personal Elevhälsan Ansökan Startsida Intranät
 
Verksamhetsbeskrivning


Vi är övertygade om att ju tidigare man kan få ungdomar intresserade av matematik, fysik, kemi, biologi och teknik, desto lättare är det för elever att se och kunna använda sig av dessa kunskaper i livet framöver.

Därför kommer vi särskilt satsa på dessa ämnen och samarbeta med världen utanför skolan.

Ett sådant är med Lunds Universitet. Där har man under flera år, tillsammans med Nationalencyklopedin, erbjudit åk 6-9 spännande och populära vetenskapsshower i biologi/geovetenskap, fysik och kemi, med vidhängande skolaktiviteter. Detta har gjorts för att visa att naturvetenskap är roligt och att naturvetenskap kan bli det stora äventyret att förstå hur vår värld fungerar.

Utöver samarbete med universitet och högskola ser vi det lokala näringslivet som en viktig partner till vår skola. Både skola och näringsliv vinner på ett samarbete. Näringslivet får en uppfattning om hur dagens skola formar morgondagens medarbetare. Skolan blir delaktig i den verksamhet som sker inom näringslivet. Eleverna får kunskaper om de villkor och behov som finns i arbetslivet. De får bättre koppling mellan teori och praktik i undervisning. Skolan blir en del av samhället och ingen isolerad ö.

Skolans ledning arbetar med ett sedan tidigare väl etablerat nätverk i såväl kommun som näringsliv samt inom de olika lärosätena.

Skolans arbetssätt präglas av lektioner med inspirerande och kommunikativa pedagoger, praktiska övningar, laborationer, projektorienterad tematisk undervisning, studiebesök/dag och utställningar. Skolan satsar på många och återkommande prao tillfällen.

Värdegrunden genomsyrar verksamheten i sin helhet i skolan. Det handlar om relationer mellan människor och om hur vi behandlar varandra som barn, unga och vuxna. Arbetet med värdegrunden är en ständigt pågående process som omfattar alla sammanhang i skolan; i undervisningen, på rasterna, på språng mellan lektionerna, i möten mellan elever och skolpersonal och i lärarrummen. Värdegrunden sätts i fokus för att stärka demokratin i skola och samhälle. På detta sätt förebygger vi mobbning, sexuella trakasserier, våld, främlingsfientlighet och andra uttryck för bristande respekt för människors lika värde. Skolan verkar för att eleverna får ett utvecklat språk och gedigen allmänbildning för att få ett innehållsrikt liv och därmed förmåga till empati.

Skolan genomsyras av och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor enligt Lgr 11 bl a på följande sätt:

•  Att tid för samtal avsätts och att relationernas betydelse uppmärksammas på alla nivåer – med barn, mellan barn och vuxna och mellan de vuxna.

•  Att informella miljöer uppmärksammas, dvs. de skolmiljöer som inte är direkt förknippade med undervisningen, men där ofta till exempel mobbning förekommer. Exempel på detta kan vara korridorer, skolgårdar och omklädningsrum.

•  Att kunskapen och kompetensen inom värdegrundsområdet stärks.

•  Att det finns tydliga mål på alla nivåer som utvärderas. En hög grad av medvetenhet om hur det ser ut i skolan, som grund för utvecklingsinsatser.

•  Att det finns en tydlig och synlig ledning.

•  Att alla vuxna i skolan är ansvariga.

•  Att arbeta långsiktigt och utgå från ett främjandeperspektiv. Att såväl barn som föräldrar engageras och involveras.

•  Att skolan samverkar med och drar nytta av befintlig kunskap i närsamhället.

Skolan har ett demokratiskt uppdrag, som består av olika delar. En del handlar om att utveckla elevernas kunskap om demokrati och värdegrund och denna del återfinns till stor del i vår traditionella ämnesundervisning. Den andra delen innebär att vår skola verkar i demokratiska arbetsformer, där såväl elever som personal har ett reellt inflytande och känner stark delaktighet i sin arbetsmiljö . Detta inflytande är formellt, genom elev- och föräldraråd samt genom personalmöten. Inflytandet är därmed också informellt, genom att det ges möjlighet att diskutera och påverka arbetssätt och innehåll i undervisningen. Detta innebär ett arbete med värdegrunden, dvs. de demokratiska värdena, till exempel solidaritet, människors lika värde och jämställdhet.

Vi prioriterar skolans småskalighet och därmed får vi goda förutsättningar att skapa en trygg miljö för eleverna.

Vi arbetar i nära samråd med föräldrarna för att kunna se och möta varje individ på allra bästa sätt.